2020/04/09

Vadovams – laisvė veikti be nerimo dėl pavėluoto bankroto (tik ką veikti, jei negauni pajamų)

2020 m. balandžio 8 d. Vyriausybės posėdyje buvo pritarta Teisėjų tarybos raginimu parengtam įstatymo projektui, kuriuo keičiamas Juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymas. Vyriausybės nutarimo projekte prašoma Seimo šį įstatymą svarstyti ypatingos skubos tvarka, tad greitu metu galime laukti įsigaliojimo.

Įstatymo projektas numato:

  • įmonių vadovų pareiga kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo suspenduojama karantino laikotarpiui ir 3 mėnesiams po karantino pabaigos;
  • apribojama kreditorių teisė inicijuoti skolininkui nemokumo bylą iki karantino pabaigos – karantino metu galima bus tik derėtis;
  • vykstantys restruktūrizavimo procesai negalės būti nutraukti tuo pagrindu, kad karantino laikotarpiu planas nebuvo vykdomas.

Finansų ministras Vyriausybės posėdyje sakė, kad šie pakeitimai – derinimo su 11 institucijų kompromisas, padėsiantis išvengti domino efekto ir beprasmio teismų užkrovimo.

Pasiūlymų, kuriuos padėjo formuluoti ir WINT komanda, buvo ir daugiau, todėl raginame Vyriausybę nedėti taško, išgirsti ir veikti greitai:

  • įmonių nuo nemokumo neišgelbės vien bylos neinicijavimas. Reikia sudaryti sąlygas stabdyti išieškojimus karantino paveiktų įmonių atžvilgiu, taip pat, esant būtinybei su teismo leidimu – stabdyti šių įmonių įsipareigojimų vykdymą, kad jos turėtų laiko susitvarkyti pinigų srautus.
  • Po karantino pabaigos pasipils kreditorių pareiškimai teismams dėl bankroto – tik pasibaigus karantinui įmonės nebus geresnėje padėtyje, nei yra dabar, todėl būtinas atsigavimo laikotarpis.
  • Būtina sustabdyti restruktūrizavimo plano vykdymo termino skaičiavimą karantino laikotarpiu, nes galimybės šį terminą pratęsti – ribotos.

 

Žemiau pateikiame WINT nemokumo specialistų siūlomus įstatymo pakeitimus.

 

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS NAUJOJO KORONAVIRUSO (COVID-19) SUKELTŲ PASEKMIŲ POVEIKIO LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMO TAIKYMUI ĮSTATYMAS

2020 m.                   d. Nr.

Vilnius

Projektas WINT pastabos WINT siūlomi pakeitimai (pažymėti mūsų spalva)
1 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šis įstatymas taikomas juridiniams asmenims, susidūrusiems su finansiniais sunkumais ir (ar) tapusiems nemokiais dėl naujojo koronoviruso (COVID-19) plitimo pasaulyje po 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbto karantino (toliau – karantinas).

2. Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme.

Pastebėjimas dėl šio straipsnio apimties: šio įstatymo taikymo sritis yra iš dalies vertinamoji ir ateityje kils ginčų tiek taikant naujai siūlomas priemones, dėl „finansinių sunkumų“ sąvokos.
2 straipsnis. Juridinio asmens bankroto proceso inicijavimas

1. Juridinio asmens vadovui nesudarius susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio nustatyta tvarka, pareiga kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo arba inicijuoti bankroto procesą ne teismo tvarka netaikoma karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo jo atšaukimo.

2. Karantino laikotarpiu kreditoriui, ketinančiam kreiptis dėl juridinio asmens nemokumo proceso inicijavimo, susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti sudarymo termino, nustatyto Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje, skaičiavimas sustabdomas karantino laikotarpiu.

 

Šio straipsnio 1 dalyje bendrovė yra įpareigojama pradėti bankroto procesą derybomis. Manytina, kad tai yra perteklinis reikalavimas. Taip pat lieka neaišku, ar po karantino ir 3 mėnesių laikotarpio norint kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo juridiniam asmeniui reikės iš naujo inicijuoti derybas, kadangi pagal dabartinį JANĮ tekstą po derybų nustatytas 3 mėnesių terminas kreiptis į teismą, kuris, tikėtina, jau bus pasibaigęs.Šio straipsnio 2 dalyje numatytas terminas kreditoriaus teisei kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo nesutampa su juridinio asmens vadovo pareigos kreiptis atsiradimo momentu. Atsižvelgiant į tai, kad nedelsiant po karantino pabaigos, tikėtina, bendrovės dar nebus atkūrusios apyvartos ir bus sukaupusios skolų, siūlytina kreditorių teisę kreiptis dėl nemokumo bylos iškėlimo pratęsti taip pat 3 mėnesiams po karantino pabaigos. 2 straipsnis. Juridinio asmens bankroto proceso inicijavimas

1. Juridinio asmens vadovui, nesudarius susitarimo dėl pagalbos juridinio asmens finansiniams sunkumams įveikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio nustatyta tvarka, pareiga kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo arba inicijuoti bankroto procesą ne teismo tvarka netaikoma karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo jo atšaukimo.

2. Karantino laikotarpiu kreditoriui, ketinančiam kreiptis dėl juridinio asmens nemokumo proceso inicijavimo, susitarimo dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti sudarymo termino, nustatyto Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje, skaičiavimas sustabdomas karantino laikotarpiu iki ir kreditoriaus teisė kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo atsiranda nuo  paskelbto karantino pabaigos karantino pabaigos praėjus 3 mėnesiams.

 

3 straipsnis. Juridinio asmens restruktūrizavimo bylos nutraukimas

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 114 straipsnio 2 dalyje nustatytas 3 mėnesių termino skaičiavimas sustabdomas karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo jo atšaukimo.

Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminas yra ribotas, o karantinas dažnu atveju trikdo šio plano vykdymą, todėl yra poreikis sustabdyti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminą karantino laikotarpiui. 3 straipsnis. Juridinio asmens restruktūrizavimo bylos nutraukimas

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 105 straipsnio 1 dalyje ir 114 straipsnio 2 dalyje nustatytasų 3 mėnesių terminoų skaičiavimas sustabdomas karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo jo atšaukimo.

4 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi teisę pratęsti šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnyje nurodytus terminus, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 
Dabartinis įstatymo projektas nesprendžia problemų, susijusių su juridinių asmenų negalėjimu vykdyti įsipareigojimų dėl taikomų karantino priemonių. Šiuo atžvilgiu siūloma numatyti galimybę neigiamai paveiktų įmonių atžvilgiu sustabdyti priverstinį išieškojimą, kuris bus atnaujinamas tik kreditoriui apskundus šį sustabdymą ir įrodžius stabdymo nepagrįstumą ir/ar neigiamą įtaką kreditoriui. 5 straipsnis. Priverstinio išieškojimo juridinio asmens atžvilgiu sustabdymas ekstremalios situacijos ir karantino metu 

1. Kai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės nustatytų veiklos vykdymo ribojimų juridinis asmuo patiria neigiamų pasekmių, stabdomas visų priverstinių išieškojimų juridinio asmens atžvilgiu vykdymas, išskyrus darbuotojų naudai vykdomus išieškojimus.

2. Juridinis asmuo, siekdamas priverstinio išieškojimo juridinio asmens atžvilgiu sustabdymo, pateikia motyvuotą prašymą priverstinį išieškojimą vykdančiam antstoliui.

3. Antstolis, preliminariai nustatęs, kad juridinis asmuo patiria neigiamas pasekmes, išieškojimą sustabdo iki termino 3 mėnesiams po karantino pabaigos.

4. Šis straipsnis yra specialusis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 627 straipsnio atžvilgiu.

 

Dabartinis įstatymo projektas nesprendžia problemų, susijusių su juridinių asmenų negalėjimu vykdyti įsipareigojimų dėl taikomų karantino priemonių. Šiuo atžvilgiu siūloma numatyti galimybę neigiamai paveiktų įmonių atžvilgiu pagrįstais atvejais sustabdyti įsipareigojimų vykdymą, kuris bus atnaujinamas tik kreditoriui apskundus šį sustabdymą ir įrodžius stabdymo nepagrįstumą ir/ar neigiamą įtaką kreditoriui. Stabdymas taip pat nebūtų galimas, kai juridinis asmuo gauna pagalbą valstybės lėšomis, leidžiančią vykdyti įsipareigojimus. 6 straipsnis. Juridinio asmens įsipareigojimų vykdymo sustabdymas ekstremalios situacijos ir karantino metu

1. Kai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės nustatytų veiklos vykdymo ribojimų juridinis asmuo patiria neigiamų pasekmių, juridinis asmuo turi teisę kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu išduoti leidimą, kurio pagrindu būtų stabdomas visų ar dalies juridinio asmens įsipareigojimų vykdymas, išskyrus darbuotojų naudai vykdomus ir įsipareigojimus.

2. Juridinių asmenų įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas ne ilgiau kaip 3 mėnesius po karantino pabaigos.

3. Juridinio asmens įsipareigojimų vykdymas pagal šio straipsnio 1 dalį nestabdomas, o jeigu buvo sustabdytas, sustabdymas nustoja galioti, jeigu juridinis asmuo sudarė sutartį dėl finansavimo valstybės lėšomis ir šis finansavimas leidžia juridiniam asmeniui vykdyti visus įsipareigojimus.

4. Leidimai išduodami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka.

Useful

Siųstis
Prastova ir kiti patarimai darbdaviui
Atnaujinta 2020-04-06

Susiję įrašai