MARIUS MATIUKAS

Asocijuotas partneris

+370 5 259 54 59
m.matiukas@wint.lt

Pareigos bei atsakomybės

Marius Matiukas turi daugiau kaip 14 metų teisinio darbo patirties bankų ir finansų, įmonių, nekilnojamojo turto ir energetikos teisės srityse

Pagrindiniai projektai

 • Konsultavo Mezzanine Management, nepriklausomą investicinę bendrovę, sandoryje dėl 23,3 mln. EUR investicijos į automobilių išperkamosios nuomos ir atgalinės išperkamosios nuomos paslaugas teikiančią bendrovę Mogo Finance
 • Konsultavo AUGA group, AB viešai platinant akcijų emisiją, taip pat įtraukiant akcijas į prekybą Lietuvos ir Lenkijos reguliuojamose rinkose
 • Europos Komisijos užsakymu rengė bendrą visos ES lygmens studiją dėl draudimo sutartims taikytinos teisės
 • Atstovavo Lietuvos Respubliką Vašingtono tarptautiniame investicinių ginčų sprendimo centre (ICSID) pagal ieškovo Veolia Environnement S.A. ir kitų ieškovų pareikštą ieškinį Lietuvos Respublikai
 • Teikė teisines konsultacijas bankroto administratoriui UAB „Valnetas“ vykdant Ūkio banko bankroto administravimo procedūras. Konsultavo kasdienės veiklos klausimais, koordinavo Lietuvoje ir užsienyje vykdomus turto išieškojimo procesus
 • Konsultavo Europos investicijų banką (EIB) teisiniais klausimais kuriant finansinės inžinerijos priemones vienam iš Europoje vykdomų novatoriškų finansinės inžinerijos projektų kodiniu pavadinimu JESSICA. Rengė pagrindinės veiklos sutarties, kurią turėtų sudaryti dalyvaujantys bankai ir EIB, projektą ir derėjosi dėl jo su dalyvaujančiais bankais – minėta sutartis reguliuotų lėšų išmokėjimą iš JESSICA kontroliuojančiojo fondo dalyvaujančiam bankui, joje būtų numatyti paskolų suteikimo principai; teikė visapusiškas konsultacijas dėl ES ir nacionalinių teisės aktų aiškinimo; siūlė ir rengė daug nacionalinių teisės normų ir teisės aktų pakeitimų projektų; padėjo rengiant dalyvaujantiems bankams parinkti skirto konkurso dokumentus ir rengė daug kitų sutarčių dokumentų dėl finansinės inžinerijos priemonių sukūrimo projektų. Dalyvavo rengiant pirmąją Europoje standartinę veiklos sutartį, pagal kurią EIB įgyvendins finansų inžinerijos priemonę JESSICA, suteikdamas Lietuvoje veikiantiems bankams lėšas, kurios turės būti panaudojamos suteikiant gyventojams paskolas būsto atnaujinimo programoms įgyvendinti. Pagal kontoros teisininkų parengtą pirmąją sutartį JESSICA iniciatyva bus įgyvendinama visoje Europos Sąjungoje
 • Nuolat konsultuoja užsienio finansuotojus bei skolininkus dėl Lietuvos bendrovėms suteiktų ar jų užtikrinamų sindikuotų paskolų
 • Atstovavo užsienio aviacijos bendrovėms nuomojant ir perleidžiant orlaivius, registruotus Lietuvos Respublikoje, bei užtikrinant suteiktą finansavimą
 • Konsultavo klientą dėl galimo įėjimo į mažmeninę naftos produktų rinką
 • Kliento užsakymu atliko teisinės bazės, taikomos draudikų fiktyvių nuostolių atlyginimo sistemos kūrimui, analizę, kuri apėmė draudimo teisinių santykių reglamentavimą, asmens duomenų ir duomenų saugumo klausimus
 • Atstovavo Lietuvos investuotojams steigiant kredito uniją Lietuvoje, įskaitant gaunant leidimą steigti kredito uniją ir kredito unijos licenciją
 • Ūkio ministerijos užsakymu išanalizavo Lietuvos teisinės sistemos tinkamumą finansinės inžinerijos priemonių, finansuojamų iš ES struktūrinių fondų, įgyvendinimui
 • Vienos didžiausių Vokietijos bankų grupių „Hypo“ užsakymu pateikė blogų portfelių aktyvų perkėlimo į Vokietijos Vyriausybės įsteigtą blogų paskolų portfelių bendrovę „AidA“ galimų pasekmių teisinę analizę
 • SEB banko, vieno didžiausių Švedijos bankų, valdančių Lietuvoje didžiausią paskolų portfelį, užsakymu atliko kai kurių reikšmingų paskolų gavėjų finansavimo dokumentų analizę
 • Atstovavo „BaltCap OÜ“, pirmaujančiam privataus ir rizikos kapitalo valdytojui Baltijos šalyse, steigiant rizikos kapitalo fondą, kuris tapo Europos investicijų fondo (EIF) valdomo JEREMIE kontroliuojančiojo fondo iniciatyvos dalimi Lietuvoje. Tai buvo pirmasis rizikos kapitalo fondas, turintis investuoti į mažąsias ir vidutines Lietuvos įmones
 • Konsultavo nepriklausomą elektros energijos tiekėją dėl didmeninės prekybos elektros energija reglamentavimo ir rengė standartinę elektros energijos tiekimo sutartį
 • Konsultavo kliento akcininkus reguliaciniais klausimais, susijusiais su kvalifikuotą daugumą suteikiančio AB Šiaulių bankas akcijų paketo įsigijimu, įskaitant dėl Lietuvos banko leidimų gavimo ir privalomo viešo siūlymo pateikimo
 • Pateikė informaciją apie galimybę restruktūrizuoti egzistuojančią banko struktūrą, galimybę išieškoti ir paskolų bei išieškojimo pagal paskolas apmokestinimo klausimus
 • Atstovaudamas „Swedbank“ parengė akcijų platinimo užtikrinimo sutarties projektą dėl akcijų platinimo
 • Konsultavo įmonių grupę dėl finansavimo sutartyje numatytų nefinansinių įsipareigojimų galimų pažeidimų, analizavo finansavimo sutartį
 • Konsultavo Ispanijos investuotoją ginče su „DnB Nord“ banku dėl suteiktų investicinių paslaugų
 • Konsultavo užsienio investuotoją įsigyjant vėjo jėgainių parko projektą, įskaitant statybų rangos sutarties, ilgalaikės nuomos ir užstatymo teisės suteikimo sutarčių rengimą ir derybas dėl jų
 • Konsultavo klientus kredito, lizingo, faktoringo sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais, taip pat dėl finansavimo iš ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo gavimo
 • Konsultavo šalies ir užsienio draudimo ir perdraudimo bendroves bei kitus rinkos dalyvius įvairiais su draudimu susijusiais klausimais, parengė savidraudos galimybių Lietuvoje analizę, konsultavo dėl reikalavimų išmokėti draudimo ir perdraudimo išmokas
 • Konsultuoja klientus grupės įmonių struktūros, atsakomybių pasiskirstymo, vadovų atsakomybės, korporatyvinio valdymo ir kitose korporacinės teisės srityse

Profesinė patirtis

 • Nuo 2019 m. – asocijuotas partneris WINT law firm
 • 2017 – 2018 m. – teisės konsultantas AUGA group, AB
 • 2009 – 2017 m. – advokato padėjėjas advokatų kontora TGS Baltic
 • 2009 m. – stažuotojas Europos Parlamentas
 • 2007 – 2009 m. – teisininkas advokatų kontoroje „Raidla Lejins & Norcous“ (dabar – advokatų kontora Cobalt)
 • 2006 m. – praktikantas FMĮ „Finasta“
 • 2005 m. – Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos

Išsilavinimas

 • 2009 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetas (teisės magistro laipsnis)

Kalbos

 • Lietuvių
 • Anglų